Српски културни круг 1900–1918.

Петар Пијановић

Српски културни круг 1900–1918.

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет;
2012

Ознаке:


Сажетак:

Књига Српски културни круг: 1900-1918. покушава целовито да представи корпус српске културе од почетка 20. века до краја Првог светског рата. Ова студија обликована је на тематском и хронолошком начелу. Тематика јој је усмерена на српску културу, тј. њене најважније видове, личности и критичку историју, па се садржај излаже хронолошки поступно. Смисао таквог излагања у томе је да се појам културе доведе у везу и са појмом националног идентитета који се рефлектује у садржају културног круга. Књига има шест поглавља: 1) Увод, 2) Нацрт за историју модерне српске културе, 3) Оквири културе, 4) Видови културе, 5) Нови културни код, 6) Слојеви у култури и 7) Књижевни и културни корпус.

Ова књига објављена је 2012. у едицији Наука о књижевности. Књижевне теорије и књижевна критика као суиздање Института за књижевност и уметност и Учитељског факултета из Београда. Обим: 452 стране у А5 формату. Уредник књиге је Милан Радуловић.

Кључне речи: