Модерна традиција

Петар Пијановић

Модерна традиција

Издавач:

Београд : Службени гласник;
2012

Ознаке:

ISBN 978-86-519-1294-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 192169484
УДК 821.163.41.09"19/20"


Сажетак:

Књига Модерна традиција садржи пет тематских блокова. Први тематски круг чине огледи о писцима који су веома значајним делима обележили српску прозу друге половине 20. века (Б. Пекић, Д. Михаиловић, М. Павић и М. Булатовић). У истој временској вертикали други темат ове књиге приказује еволутивни лук српске поезије са њеним најзначајнијим представницима (В. Попа, М. Павловић, С. Раичковић, Б. Миљковић, И. В. Лалић, Б. Петровић, Љ. Симовић, М. Бећковић, Ј. Христић и Б. Радовић). Нагласак није само на именима, већ, пре свега, на поетикама и појединачном допринсоу тих песника у иновирању српске песничке традиције. На други начин, али на нивоу експлицитне поетике, тим питањима бави се и трећи тематски блок. У његовом су средишту три песника (О. Давичо, Љ. Симовић и М. Бећковић) и три врло разнолике поетике с актуелношћу која траје од надреализма до савремене поезије. На сличном трагу, који води ка плодном сусрету традиције и модерности у српској литератури с почетка новога века, налазе се текстови о роману Ж. Команина и певању И. Негришорца. Најпосле, истим интересовањем вођен, ту је и тематски блок који питање наслеђа и модерности сагледава у компаративном кључу. Реч је о односу прототекста који представља новела Смрт у Венецији Томаса Мана и стваралачких реплика те новеле у делима српских писаца (Д. Ћосић, А. Гаталица, С. Домазет, В. Пиштало).

Кључне речи: