Опседнута прича : Поетика романа Горана Петровића

Јана Алексић

Опседнута прича : Поетика романа Горана Петровића

Издавач:

Београд : Службени гласник;
2013

Ознаке:


Сажетак:

Књига Опседнута прича посвећена је једном од најзначајнијих српских прозних стваралаца на прелазу XX и XXI века. Мада је највећа пажња посвећена анализи уметничких одлика прозе Горана Петровића, од приповедачких поступака и стратегија обликовања историје у фикцију, преко начина градње слике могућих светова и питања метафикције као еклатантне постмодерне наративне логике и мишљења приче, до облика интертекстуалности и језичко-стилских специфичности, ауторка у неопходној мери осветљава и тематско-мотивску раван и духовно-стваралачку димензију Петровићевих романа и приповедака. На тај начин отвара неколико темељних питања којима ће се будући истраживачи и критичари како стваралаштва Горана Петровића, тако и српске приповедне прозе у последње три деценије, позабавити у духу нових теоријских и интерпретативних платформи.

Кључне речи:

Горан Петровић, историја, фикција, метафикција, структурализам, наратологија, теорија рецепције, роман, прича