Књига-Бог. (Постмодерна) духовност у Хазарском речнику Милорада Павића

Кристијан Олах

Књига-Бог. (Постмодерна) духовност у Хазарском речнику Милорада Павића

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност;
2012

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-182-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 193807628
УДК 821.163.41.09 Павић М.


Сажетак:

Монографска студија Књига-Бог: (Постмодерна) духовност у Хазарском речнику Милорада Павића представља ново читање и тумачење „првог романа XXI векаˮ са становишта философско-теолошке и културолошке критике. Павићев Хазарски речник посматра се као поетички амбивалентно дело, на граници између високог модернизма и постмодернизма. Аутор сматра да је кључно питање за разумевање Речника питање истине. Да би се роман на ваљан начин сагледао, важно је да се истина раздвоји на субјекат („коˮ) и објекат („штаˮ). Захваљујући таквом диференцирању проблема истине уочава се постојање две међусобно условљене равни романа: „метафизичкеˮ и „текстуалнеˮ. Досадашња тумачења давала су предност „текстуалнојˮ, енциклопедичној, постмодерној равни. Не занемарујући многобројне претходне увиде, аутор је покушао да осмотри и другу, „тамнију странуˮ Хазарског речника и да је у целости осветли. Студија се завршава освртом на положај Павићевог метафизичког романа у српској култури, као и на чињеницу да га сâма култура полако измешта из властитог центра ка маргини, можда и ка жељеном забораву.

Кључне речи:

Хазарски речник, Милорад Павић, истина, метафизика, текст, историја, институција, јерес, постмодернизам, култура